PDA

View Full Version : Lớp Học Thơ Đường Luật


 1. Sơ cấp bài 1: Thơ thất ngôn tứ tuyệt 3 vần
 2. Sơ cấp bài 5: câu đối
 3. Sơ cấp bài 2: Thơ thất ngôn tứ tuyệt 2 vần, luật bằng, vần bằng, không đối
 4. Sơ cấp bài 3: Thơ ĐL Thất Ngôn Tứ Tuyệt 3 vần, luật trắc, vần bằng, không đối
 5. Sơ cấp bài 4: Thơ ĐL Thất Ngôn tứ tuyệt 2 vần, luật trắc, vần bằng, không đối
 6. Sơ cấp bài 6: Thơ thất ngôn tứ tuyệt 3 vần, luật bằng, vần bằng, có đối
 7. Sơ cấp bài 7: Thơ ĐL Thất ngôn tứ tuyệt hai vần, luật bằng,vần bằng, có đối
 8. Sơ cấp bài 8: Thơ ĐL thất ngôn tứ tuyệt 3 vần, luật trắc, vần bằng, có đối
 9. Sơ cấp bài 9: Thơ ĐL Thất Ngôn tứ tuyệt 2 vần, luật trắc, vần bằng, có đối
 10. Sơ cấp bài 10: Thơ ĐL thất ngôn bát cú
 11. Phép làm thơ Đường luật
 12. Lớp hoạ thơ
 13. Lưu ý các bạn đang học lớp thơ ĐL