Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thi Tranh (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Dùng chữ tạo tranh (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=23935)

BDH 01-08-2011 06:34 PM

Dùng chữ tạo tranh
 
Thi Dùng Chữ Tạo Tranh
Ví dụ :

+88_______________________________
_+880_____________________________
_++88_____________________________
_++88_____________________________
__+880_________________________++_
__+888________________________+88_
__++880______________________+88__
__++888_____+++88__________+++8__
__++8888__+++8880++88____+++88___
__+++8888+++8880++8888__++888____
___++888++8888+++888888++888_____
___++88++8888++8888888++888______
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888________
________++++++0088888888_________
________+++++0008888888__________


Giải Thưởng :

I : 1 Tháng nick xanh + 10 mil game
II : 15 ngày nick xanh + 10 mil game
III : 1 tuần nick xanh + 5 mil game

Ngày bắt đầu Jan 8th, 2011
Kết thúc Feb 8th, 2011


Chúc may mắn !

naduc 01-14-2011 02:45 PM

HTML Code:

                          _                           
                        .-; `.                         
                        ;:;:  ;;--..                   
                .-+. ,gpd$L\:._      ;;-._               
              /  //;$SS$$$$SS$$t--.      ;-._           
            .'  `.//SS$P^;;;TS$$S. ;-.      ;-,       
          .'    _ ;-S^;      TS$$Sb  ;-.      `.     
        .'    .':S$Y      _.. SS$$Sb-'  ;-.      ;     
      .'    .'  SS$;,=-.  ._.`:S$$SS;      j    ;     
    .'    .'  :SS$$.-'        SS$$SS\    /    /     
  .'    /    SS$$S;    -    SS$$SS ;  /    /       
 .'      /  ._dSS$$SS  .--.  :SS$$$S\;  /    /       
/      /    :SS$$SS$b. `--'  $$SS$$S ) /    /         
\      :      ;SS$$SS$$SS.___.'$$SS$$Sb /    /         
 \      ;-.  SS$$SS$$$SS      $$SS$$SS';    /           
  `.      ;-dSS$$SS$$SS:;    :$$SSSP      /           
    `.              ;^S^':    '^TSS'      /             
      ;-.      `.    ::-.  _ .-;\\      /             
        ;-.  -._\    ;;          \\  : :               
            ;-.  \  ::            \\ ; ;               
              $.  `.;;      ,      \\;:               
              dS$\  / '-._    :  _.-;; \;               
          `-:S$^$t'      ;;--:;;      ;               
              TP :$$ ;        ::        :               
                d$S$_:        ;-\      ;               
              :$SS$; `.____.'  `.___.j                 
              $$SS$$                  ;                 
              / T$S$$;  ;      ;    ; :                 
            :  `TS$$  :      :    : ;                 
                  `T$        :    :                   
                    ;        ;    ;                   
                    /                ;                   
                  .'                :                   
                /      :          ;:                   
                /      ;    c    ::                   
              :`.      ;          : ;                 
              ;  ;-.  :          ; :                 
              :_    ;-.            .' ;                 
              ; ;-.    ;;--..__..-;  :                 
            :    `.                _.-;               
            ;      `.          .-;  ;               
            ;        `.      .'      ;               
            ;          \    /        :               
            ;            \  /        :               
            ;            \_/          :               
            ;            ::          :               
            ;            :;          ;               
            :            :;          ;               
              ;            ;;          :                 
              |            ;;          |                 
              :          : ;          ;                 
              ;          : ;        :                 
              :          ; :        |                 
                ;        ; :        ;                 
                :        ; :        :                   
                ;        ; :        |                   
                :        ; :        ;                   
                  ;      : :      :                   
                  : ;  : :  ;  ;  |                   
                  ;:  ; ;  :  :  :                   
                  : \    ;  \      ;-.                 
                  :      ;    \        \               
                  ;      :    \      .d$b             
                  db.___.d$b    \__.g$$$$$b             
                  $$$$$$$$$$    :$$$$$$$$$$b           
                  $$$$$$$$$$      T$$$$$$$$$$;           
                  :$$$$$$$$$      T$$$$$$$$$$           
                  $$$$$$$$$        `T$$$$$$$$b         
                  $$$$$$$$;          T$$$$$$$$;         
                  :$$$$$$$            T$$$$$$$$         
                  :$$$$$$$            T$$$$$$$;       
                    $$$$$$$              T$$$$$$$       
                    $$$$$$$              T$$$$$$;       
                    $$$$$$$                T$$$$$$       
                    :$$$$$;                T$$$$$b     
                    :$$$$$;                  T$$$S$b.   
                    :$$$$S;                  SSS$$$$bp.
                    :$$$$S;                  :S$$$$$S$$;
                    $S$$SS;                    S$$$$$$SP
                  :$SSSSS;                    :$$$$$$S 
                  $$$$$$$;                    $$$$$$$ 
                  $$$$$$$$                    :$$SS$$ 
                  $$$$$$$$                      SSS$$$ 
                  $$$$$$$$                      :$$$$; 
                  :$$$$SS;                      `^^'   
                    TSSSSP                               
                    `^^'     

___*yêu*__*yêu*____*yêu*___*yêu*______ ___*yêu*______*yêu*_*yêu*______*yêu*____ __*yêu*________*yêu*__________*yêu*___ __*yêu*________________________*yêu*____ ___*yêu*____*_*****_*______*yêu*_____ ____*yêu*____________________*yêu*______ ______*yêu*________________*yêu*________ ________*yêu*____________*yêu*__________ __________*yêu*________*yêu*____________ ____________*yêu*____*yêu*______________ ______________*yêu**yêu*________________ ________________*yêu*___________________

Hi vọng được giải :chaimaocam:

TT_LưuLyTím_TT 02-16-2011 06:50 PM

Cảm ơn Naduc đã tham gia cuộc thi. Vui lòng cho biết bạn muốn nick nào xanh và tiền game nào trong gameroom.
Thanks !

naduc 02-18-2011 09:54 AM

Nick naduc, game Phom nhé ban :tanghoa:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:49 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.