Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Kho Tàng Truyện (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Ngũ Uẩn (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28540)

lyquochoang 03-11-2018 12:14 PM

Ngũ Uẩn
 
Nỗi đau của sắc uẩn,thọ uẩn : bị đánh,bị đâm.
Không bằng.
Nỗi đau của tưởng uẩn,hành uẩn,thức uẩn : không được quan tâm,tôn trọng,thương yêu.
Đó là lí do có người chọn tự sát chứ không sống trong cô độc.
Các uẩn luôn cần thỏa mãn,chỉ cần dựa vào phương tiện tu hành bỏ đói nó trong thời gian dài,nó sẽ yếu dần và chết luôn.
Đến lúc đó nơi nào cũng là giải thoát.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:49 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.