Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Kho Tàng Truyện (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Tịch Mặc (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28537)

lyquochoang 01-28-2018 07:58 AM

Tịch Mặc
 
SakyaMuni.
Thích Ca Mâu Ni.
Năng nhân tịch mặc.
Người yêu thích cô độc.

Người khác muốn cho mình hạnh phúc,mình mới được hạnh phúc (yêu thương mình).
Người khác muốn cho mình đau khổ,mình sẽ bị đau khổ (ghét bỏ mình).

Hạnh phúc và đau khổ của mình,bấy lâu nay đều do người khác quyết định.

Người biết thưởng thức sự cô độc sẽ có hạnh phúc bất diệt.

Hạnh phúc của Đức Phật.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:43 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.