Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Kho Tàng Truyện (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Ngã và Pháp (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28534)

lyquochoang 01-23-2018 10:58 AM

Ngã và Pháp
 
Ta không thể giữ cho cái tôi này luôn tham hay luôn sân,luôn thiện hay luôn ác,luôn yêu hay luôn ghét,luôn sướng hay luôn khổ.
Cái Ngã này không có thật thể.

Hoàn cảnh thì lúc thuận lúc nghịch,lúc sáng lúc tối,lúc nóng lúc lạnh,lúc họa lúc phước.
Vạn pháp không có thật thể.

Ngã và Pháp đều không.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:30 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.