Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Tủ Sách Văn Học (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Khổ Đau (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28544)

lyquochoang 07-03-2018 10:36 AM

Khổ Đau
 
Kéo dài khoảng cách của lần hưởng thụ trước và lần hưởng thụ sau của thân khẩu ý thì bạn sẽ bớt khổ đau.
Người thời nay tham hơn,hưởng thụ nhiều hơn,đau khổ hơn,chết mau hơn.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:55 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.