PDA

View Full Version : ho^ng hay nhu*ng ddep.


NIN_TNL
06-28-2004, 12:08 PM
<APPLET codebase="http://www.vinagames.com/gview" code=GViewer.class height=400 width=400 archive="gview.jar">
<param name="cabbase" value="gview.cab">
<PARAM NAME="white" VALUE="beh0tmit (2110) -- WIN">
<PARAM NAME="black" VALUE="bO_dA (2101)">
<param name="moves" value="505 16 508 0 406 1600 407 1616 608 1416 707 1400 806 2 404 14 403 1216 502 12 602 10 703 1200 804 1000 905 4 910 6 809 8 808 216 907 416 1007 200 1108 400 1209 616 811 600 812 816 913 1016 1013 800 1112 1602 1211 1614 1310 1612 210 1610 211 1608 212 1604 311 1606 411 511 1202 912 1203 908 1204 507 1303 503 1403 1503 1615 1210 1613 805 1611 1111 1609 1012 1607 1008 1605 1109 1603 706 1601 607 1500 704 1300 603 1100 504 900 506 700 911 500 909 300 1010 100 605 1 107 3 105 5 103 7 301 9 501 11 701 13 901 15 1101 116 1301 316 1505 516 1507 716 1509 916 1511 1116 1513 1316">
You need to enable java in your browser to view the games.
</APPLET>

ykk
06-28-2004, 06:44 PM
wow wá đẹp :unsure:

NIN_TNL
06-30-2004, 08:49 AM
đẹp chứ ko phai dẹp :o

Caro_Vip
07-11-2004, 11:22 PM
cho`i oy giong hep hinh la`m tuong danh du*~ :((

thuyquai
09-05-2004, 05:20 AM
ủa có vậy thôi sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó hay là kô cân gì gì đó